Finansijske usluge

 Makro-finansijsko okruženje:

 

Fiskalna politika

 • Fiskalni prihodi (porezi i doprinosi)
 • Praćenje zakonskih propisa o javnim prihodima (porezima i doprinosima) koji opterećuju i odlivaju finansijska sredstava privrednih društava

Monetarno-kreditna politika

 • Količina novca u opticaju (utiče na ekonomsku stabilnost preduzeća)
 • Način raspolaganja i alokacija novca (utiču na donošenje odluka i planiranje)

 

 

Mikro-finansijsko okruženje:

 

Finansijska analiza

 • Interna - Analiza bilansa stanja i bilansa uspjeha
 • Eksterna - Analiza za potrebe kreditora i povjerilaca
 • Izrada biznis plana i pripremanje druge dokumentacije

 Finansijsko planiranje

 • Planska djelatnost u domenu finansija u skladu sa ciljevima preduzeća
 • Prognoza priliva i odliva sredstava
 • Sagledavanje različitih alternativa u vezi sa optimalnom upotrebom i nabavkom sredstava plaćanja

 Finansijska kontrola

 • Kontrola zasnovana na finansijskom planu - Učestalost finansijske kontrole jako je značajna jer ukoliko dođe do negativnih kretanja može blagovremeno da se reaguje na poslovnu aktivnost i finansije
 • Kontrola zasnovana na bilansu uspjeha i bilansu stanja - Važna kontrola koju treba posmatrati komplementarno sa kontrolom zasnovanom na finansijskom planu
 • Kontrola zasnovana na instrumentima finansijske analize - Na bazi planiranih veličina se izračunavaju planirani pokazatelji likvidnosti, finansijske strukture, aktivnosti i rentabilnosti

 

 

Usluge finansijskog konsaltinga

 • Procjena vrijedosti kapitala i imovine (primjenom različitih modela za procjenu)
 • Izrada finansijskih due diligence izvještaja (na strani kupca ili prodavca)
 • Usluge finansijsko-poreskog konsaltinga i tumačenje propisa iz oblasti ekonomsko-finansijskog poslovanja
 • Sastavljanje i prezentacija finansijskih izvještaja
 • Zastupanje ispred finansijskih i drugih inspekcijskih organa