Informacioni sistemi

 
AbacusBencom je pored dobro poznatih računovodstvenih usluga, kao i drugih usluga u okviru ove djelatnosti, obogatio svoju ponudu sopstvenim proizvodom iz IT oblasti, novim poslovnim softverom. Abacus, integrisani poslovni softver, je projektovan u okviru kompanije Bencom, uz poštovanje najzahtjevnijih standarda u oblasti razvoja softvera i korišćenje najsavremenijih alata za dizajniranje baza podataka i razvoj aplikacija, a sve u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), kao i u skladu sa zakonskom regulativom Crne Gore.

Opširnije...

Abacus® poslovni softver - Moduli

 

Osnovne funkcionalnosti modula

Finansije

U okviru Abacus poslovnog softvera, modul Finansije daje mogućnost vođenja kompletnog finansijskog knjigovodstva, bez obzira na djelatnost i veličinu preduzeća, kao i obim knjiženja. Kontni plan, sintetički i analitički, kreirate i dopunjujete prema svojim potrebama. Postoji mogućnost analitičke razrade konta na desetine različitih analitika (poslovni centri, mjesta prihoda i troškova, pdv tarife, inventarski brojevi, vlasnici, ugovori, porezi i doprinosi, partneri, radnici, usluge, banke, žiro računi).

Knjiženje naloga se može vršiti direktno iz izvorne dokumentacije, nakon čega se automatski formira i štampa nalog glavne knjige u uobičajenoj formi. Ranije proknjižene naloge uvijek možete pregledati na ekranu, ponovo odštampati, izmijeniti ili stornirati. Uz standardno knjiženje naloga glavne knjige, omogućeno je i evidentiranje računa troškova (knjiga računa), uz automatsko formiranje i knjiženje naloga u glavnoj knjizi.

Modul Finansije je povezan sa elektronskim bankarstvom tako da se izvodi banaka, stanje računa i sve transakcije, knjiže automatski u nalogu glavne knjige.

Pregled sintetičkih i analitičkih kartica, uz kombinaciju sa poslovnim centrima (organizacionim jedinicama), daje mogućnost da dobijete veliki broj aktuelnih informacija na ekranu ili štampaču. Unos organizacione strukture kroz šifarnike, pruža mogućnost praćenja rezultata, prihoda i rashoda, naplate i potraživanja po organizacionim cjelinama, kao i izrade periodičnih obračuna na takav način. 

Modul Finansije posebnu pogodnost pruža u praćenju kupaca i dobavljača, gdje u svakom trenutku možete dobiti pregled dugovanja i potraživanja, kao i druge izvještaje poput izvoda otvorenih stavki i sl. Ukoliko koristite Abacus aplikacije za robno i materijalno poslovanje tada na analitičkoj kartici komitenta možete pregledati dokumente (račune, otpremnice, prijemnice) u originalu, ponovo odštampati, izmijeniti ili stornirati.

Izrada i štampanje zaključnih listova, raznih izvještaja iz glavne knjige za proizvoljne vremenske periode, u mnogome olakšava periodične obračune. Podaci proknjiženi u ovoj aplikaciji koriste se i za formiranje dodatnih izvještaja.

Praćenje PDV evidencije se obavlja preko naloga glavne knjige. Izrada i štampa mjesečne prijave PDV, kao i izrada knjige ulaznih i izlaznih računa (KUF i KIF), u potpunosti je automatizovana. Pored automatskog obračuna PDV obaveze i štampe PDV prijave, softver automatski nastale promjene evidentira i u glavnoj knjizi, sa štampom viramana obaveze za PDV.

U modulu Finansije, postoji mogućnost i drugih evidencija, raznih vrsta ugovora, kratkoročnih i dugoročnih finansijkih obaveza (kredit, lizing) i sl. Moguće je evidentirati planove otplate kratkoročnih i dugoročnih obaveza, uz automatsko knjiženje u glavnoj knjizi, kamate po periodima, odnosno pripadajućeg dijela glavnice po godinama.

U okviru modula Finansije, postoji mogućnost obrade i štampe finansijskih izvještaja, sa automatskim zaključkom poslovne godine i prenosom početnog stanja u narednu poslovnu godinu. Finansijske izvještaje, kao i godišnju Prijavu poreza na dobit, softver automatski obrađuje i štampa, sa opcijom exporta u više formata (word, excel, pdf). Kod obrade Prijave poreza na dobit, softver automatski obračunava i evidentira gubitke (poslovne i kapitalne), odnosno iste koristi kod formiranja Prijave poreza na dobit.

Svi izvještaji, odnosno obrasci su usklađeni sa MRS, MSFI i aktuelnom domaćom regulativom. Dakle, softver podržava sledeće izvještaje - obrasce:

  • Prijava poreza na dobit,
  • Iskaz o ukupnom rezultatu - Bilans uspjeha,
  • Iskaz o finansijkoj poziciji - Bilans stanja,
  • Iskaz o promjenama na kapitalu,
  • Iskaz o tokovima gotovine,
  • Prenos poslovnih i kapitalnih gubitaka,
  • Statistički aneks.

 

Blagajna

Abacus modul Blagajna, potpuno automatizuje blagajničko poslovanje. U toku rada dnevne blagajne štampa se nalog blagajni za naplatu ili isplatu. Blagajna posjeduje poseban šifarnik promjena koji daje mogućnost formiranja raznih izvještaja. Modul Blagajna je povezan sa modulom Finansije, tako da se sve promjene evidentiraju i u glavnoj knjizi. Pored evidenicje promjena, ovaj modul daje mogućnost vođenja i štampe dnevnika blagajne.

 

Stalna imovina

Abacus modul Stalna imovina, namjenjen je vođenju evidencije osnovnih sredstava, kao i evidencije sitnog alata i inventara sa kalkulativnim otpisom. 

Pored evidencije nabavke osnovnih sredstava, moguće je evidentirati i ostale promjene na sredstvima, kapitalizaciju, otpis, prodaju, kao i revalorizaciju sredstava na osnovu procjene. Za sve pomenute promjene na sredstvima, automatski se formira i evidentira nalog u glavnoj knjizi. Obračuni amortizacije se obavljaju za proizvoljne godišnje periode. Sve pomenute promjene softver automatski knjiži u glavnoj knjizi u skladu sa MRS, MSFI i domaćom zakonskom regulativom. Pretraga podataka, izrada popisa, finansijski i količinski izvještaji su dostupni kako po kontima, tako i po poreskim i knjigovodstvenim grupama, radnim jedinicama. Svi podaci o evidentiranim osnovnim sredstvima su dostupni na ekranu i štampaču. Na isti način se može pregledatii knjiga, kao i kartice osnovnih sredstava.

U okviru modula Stalna imovina vodi se i evidencija tekućeg održavanja osnovnih sredstava. Moguće je evidentirati fakture dobavljača za održavanje, ili evidentirati utroške sopstvenog materijala. Kako je modul Stalna imovina dio jedinstvenog softvera, svi utrošci sopstvenog materijala i alata se evidentiraju i u dokumentima modula Roba i materijal. Sve nastale promjene se automatski evidentiraju u nalozima glavne knjige modula Finansije. Održavanje osnovih sredstava je moguće pratiti preko raznih pregleda i izvještaja, kako zbirno, tako i pojedinačno po inventarskim brojevima.

Modul Stalna imovina, podržava i obračun amortizacije u poreske svrhe, po grupama, odnosno sredstvima pojedinačno. Godišnji obračun amortizacije u poreske svrhe se vrši prema važećem pravilniku Ministarstva finansija Crne Gore. Softver u dijelu obračuna poreske amortizacije, automatski obračunava i knjiži odloženi porez.

 

Roba i materijal

Modul Roba i materijal, Abacus poslovnog softvera, funkcioniše u skladu sa konkretnim potrebama i zahtjevima preduzeća koja posjeduju maloprodajne i veleprodajne objekte. Abacus, integrisano poslovno rješenje, u potpunosti automatizuje evidenciju robe u veleprodaji i maloprodaji, kao i evidenciju zaliha materijala i gotovih proizvoda kod proizvodnih preduzeća. Sve promjene koje tom prilikom nastaju proslijeđuju se finansijskom dijelu softvera, automatskim formiranjem i knjiženjem naloga u glavnoj knjizi.

Moguće je voditi neograničen broj magacina i prodajnih mjesta. Za svaki magacin  ili mjesto prodaje, moguće je voditi zalihe po prosječnim nabavnim i/ili prodajnim cijenama. Svi dokumenti vezani za poslovanje trgovinskih preduzeća, od sada se kreiraju sa lakoćom, uz mogućnost automatskog kreiranje dokumenata, kao i izvoz i uvoz podataka.

U okviru modula Roba i materijal postoji veliki broj finansijskih i materijalnih izvještaja o promjenama nastalim u magacinima i prodajnim mjestima. Lager liste i kartice artikala možete pretraživati na veliki broj načina, a softvera vodi i štampa trgovačku knjigu.

Modul Roba i materijal, moguće je povezati sa Abacus POS rješenjem, softverom koji je namijenjen automatizaciji prodajnih mjesta u maloprodaji, uz mogućnosti automatskog kreiranja dokumenata u materijalnom, odnosno knjiženje naloga u finansijskom dijelu poslovnog softvera. Pored funkcije za rad na kasi, Abacus POS u skladu sa zakonskim propisima, nudi i mogućnost rada sa fiskalnim štampačima. U slučaju dislociranih maloprodajnih objekata, Abacus POS je moguće povezati sa Abacus poslovnim softverom i na taj način obezbjediti protok informacija u oba smjera, uz ažurne i relevantne podatke. 

 

Usluge

Preduzeća kod kojih je prevashodna djelatnost orijentisana na pružanje usluga, pomoću modula Usluge evidentiraju izvršene usluge uz automatsku evidenciju u glavnoj knjizi odnosno modulu Finansije, poslovnog softvera Abacus. Za preduzeća koja usluge isporučuju u više faza, moguće je praćenje realizacije ukupnog ugovorenog iznosa i fakturisanja po privremenim situacijama. Pored evidencije faktura usluga, moguće je kreirati i dokumenta knjižnih odobrenja, a sve uz automatsku evidenciju u glavnoj knjizi.

Fakture I knjižna odobrenja uvijek možete pregledati ponovo na ekranu ili odštampati na način kako ste to uradili kod originalnog dokumenta. 

 

Lična primanja

Modul Lična primanja objedinjuje kadrovsku evidenciju zaposlenih, uz evidenciju svih kadrovskih promjena i štampu rješenja, odnosno evidenciju ostalih fizičkih lica vezanih za obračune zakupa, ugovora o djelu i naknada odbornicima. Modul je koncipiran tako da se maksimalno prolagođava potrebama korisnika I možete pratiti osnovnu kadrovsku evidenciju, propisanu zakonom, ali i ostale kadrovske promjene koje mogu biti od značaja za jedno preduzeće. Modul Lična primanja sadrži veliki broj šifarnika, koje korisnik sam definiše i po kojima prati promjene i izvještaje. To su šifarnici: država, opština, zanimanja, kvalifikacija, radnih mjesta i sl. Omogućena je precizna definicija organizacione strukture preduzeća i to preko organizacionih jedinica i radnih mjesta.

Sve vrste kadrovskih promjena definišu se kroz različite evidencije. Moguće je voditi evidenciju rješenja, kao što su godišnji odmori, plaćena i neplaćena odsustva, bolovanja i sl. Pored rješenja, za strane državljane moguće je voditi i evidencije dozvola za rad. 

Matični podaci se vode kako o zaposlenima tako i o osiguranicima, i drugim članovima porodice, što predstavlja osnovu za JPR obrazac, kao i druge raznovrsne izvještaje. Matični podaci o zaposlenima sadrže osnovne podatke (ime, prezime, pol, matični broj, broj lične karte, zanimanje), podatke o boravištu i prebivalištu, minulom radu, poslovima koje zaposleni obavlja. U okviru matičnih podataka nalazi se kompletna zakonom propisana evidencija, ali i dodatna evidencija podataka koja može biti od značaja.

Modul Lična primanja je namjenjen obračunu zarada, naknada zarada (prevoz, terenski dodatak i sl.) kao i ostalih ličnih primanja, za neograničen broj lica. Modul je prilagođen najnovijim propisima u oblasti obračuna i isplata ličnih primanja.

Zahvaljujući velikom broju podesivih parametara, svaki korisnik može lako da prilagodi softver prema svom načinu obračuna zarada, kao i mogućim izmjenama u propisima. Obračun se može kreirati prema bruto ili neto principu, odnosno kolektivnom ugovoru (opštem, granskom ili pojedinačnom), kao i stvarnom fondu časova rada. Ovaj modul podržava obračune zarada za vrijeme državnih praznika, prekovremenog rada, noćnog rada, beneficiranog radnog staža, kako i ostale obračune sa posebnim parametrima, a sve u skladu sa zakonskom regulativom.

Za jednom unijete podatke, moguće je više puta ponoviti obračun, čime je moguće pronaći vrijednosti zarade, kojom se postiže ciljani bruto iznos za isplatu ličnih primanja. Iz softvera se štampaju svi virmani, obrasci, isplatni listovi, nalozi bankama za isplatu, izvještaji, RAD-1, OPP-ND, kao i IOPPD obrazac sa opcijom exporta u XML format prilagođen za elektronsko podnošenje na portalu Poreske uprave Crne Gore.

 

Abacus® Reporting

Dostupnost ispravnih informacija u pravom trenutku i na pravom mjestu, koja je pri tom prezentovana na optimalan način, može biti od ključne važnosti za uspješno odvijanje poslovnih procesa.

Abacus Reporting je jedinstveni sistem izvještavanja i analize poslovanja koji omogućuje efikasan i kontrolisan pristup informacijama iz poslovnog sistema putem web-a. Sistem je projektovan tako da posjeduje veliku prilagodljivost potrebama menadžmenta preduzeća i to u svim nivoima hijerarhije upravljanja resursima. Velika fleksibilnost i podrška raznovrsnim potrebama preduzeća različitih djelatnosti preporuka su za orijentaciju na ovakav sistem izvještavanja.

Lista dozvoljenih izvještaja se unaprijed formira i podešava korisniku koji će se prijavljivati na sistem, što daje mogućnost širokog spektra prilagođavanja sistema izvještavanja prema pravima pristupa informacijama pojedinih korisnika sistema.

Poseban kvalitet ovog sistema izvještavanja je što se izvještaji formiraju na osnovu trenutno dostupnih podataka, tako da korisnik u realnom vremenu ima precizan uvid u stanje poslovnog sistema iz domena svoje nadležnosti.

Demo verziji Abacus Web Reporting sistema možete pristupiti na web adresi:
http://reporting.bencomltd.com
(Username: demo, Password: demo)

Abacus® Reporting od sada dostupan i na smart uređajima sa Android operativnim sistemom.