Pravne usluge

Pravne usluge obuhvataju pripremanje osnivačke dokumentacije i sprovođenje kompletne registracije privrednih subjekata kod nadležnih državnih organa, usluge iz domena radnih odnosa kao i sastavljanje opštih akata i pravilnika privrednih društava i preduzetnika. Pravni tim „Bencom“- a priprema dokumentaciju i sprovodi kompletnu registraciju privrednih subjekata kod nadležnih državnih organa, obavlja sve poslove u oblasti radnih odnosa, sastavlja opšte akte i pravilnike privrednih društava i preduzetnika.

Klijentima se na duži period nude i konsultantske usluge iz oblasti računovodstva i poreza, usluge koje se odnose na posebne projekte ili aktivnosti pravnih lica, kao i tumačenje zakonskih propisa.

Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008) se uređuju oblici obavljanja privrednih djelatnosti i njihova registracija. Privrednu djelatnost obavljaju privredna društva i preduzetnici.

 

Pravne usluge:

  • Zastupanje u poreskom postupku
  • Zastupanje u izvršnom postupku
  • Zastupanje u parničnom postupku
  • Zastupanje u prometu nekretnina
  • Sastavljanje svih vrsta ugovora, odluka, ovlašćenja i punomoćja

 

Poreske usluge:

  • Sastavljanje poreskih bilansa, prijava i obrazaca za pravna i fizička lica
  • Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
  • Podrška u sudskim sporovima
  • Poresko planiranje

 

Naši poreski stručnjaci su u toku sa uvijek promjenljivim kompleksnim pravilima poreske regulative. Sa klijentima u potpunosti sarađujemo u planiranju poreskih rješenja i vodimo ih na putu do uspjeha. 

Kod eventualne poreske kontrole u Vaše ime smo prisutni tokom cijelog postupka. Našim znanjem i iskustvom u poreskim pregledima obezbjeđujemo najbolji rezultat za Vaše preduzeće.