Računovodstvene usluge

Naše usluge prilagođavamo velikim, srednjim i malim preduzećima. Poslovnim partnerima obezbjeđujemo uslugu primerjenu njihovoj djelatnosti, načinu i obimu poslovanja. Svim našim klijentima obavljaju se sledeće računovodstvene usluge:

 • Vođenje glavne knjige i dnevnika odnosno glavnog finansijskog knjigovodstva prema analitičkom kontnom planu
 • Vođenje robnog i materijalnog knjigovodstva
 • Analitička evidencija stalnih sredstava i sitnog inventara sa obračunom amortizacije odnosno ispravkom vrijednosti
 • Analitička evidencija kupaca i dobavljača i ostalih obaveza i potraživanja
 • Izrada finansijskih izvještaja (godišnji izvještaji), odnosno drugih zakonom obaveznih izvještaja (bilansi) prema utvrđenim rokovima na propisanim obrascima shodno odredbama zakonskih propisa i podzakonskim aktima i blagovremeno dostavljanje nadležnim organima
 • Obračun poreza na dodatu vrijednost (PDV) u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori
 • Dostavljanje PDV prijava poreskim organima
 • Evidentiranje poslovnih transakcija u skladu sa domaćim zakonima koji regulišu računovodstvo i poreze (KIF I KUF)
 • Obračun poreza na dohodak građana kao i obračun zarada i svih drugih naknada zaposlenima iz i van radnog odnosa i poreza i doprinosa na zarade i druge naknade zaposlenima u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori
 • Sastavljanje OPD-1, OPD-3 i  IOPPD obrazaca
 • Dostavljanje OPD-1, OPD-3 i IOPPD obrazaca poreskim organima
 • Obračun poreza na dobit u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori
 • Obračun poreza na imovinu u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori
 • Obračun poreza i doprinosa  u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori (za honorare)
 • Obračun poreza i doprinosa  u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori (za zakup)
 • Obračun poreza i doprinosa  u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori (za nerezidente)
 • Ispunjavanje i dostavljanje zahtjeva Zavodu za zapošljavanje i dobijanje odobrenja za obavljanje rada nerezidentnih fizičkih lica
 • Podnošenje zahtjeva za registraciju boravišta nerezidentnih lica
 • Podnošenje i sastavljanje obrazaca IPPO-1 za obračun poreza po odbitku
 • Podnošenje obrazaca IPPO-1 Poreskoj upravi
 • Sastavljanje godišnjeg IPPO-2 obrasca za porez po odbitku
 • Blagovremeno obaviještavanje naručioca o iznosu, dospjeću i uplatnim računima za plaćanje poreskih obaveza i svih ostalih zakonskih obaveza koje proističu iz poslovanja (s tim da izvršilac nije odgovoran za pravovremeno plaćanje obračunatih obaveza po navedenom osnovu)
 • Vođenje blagajne
 • Komunikacija i saradnja sa poreskim organima
 • Kontrola računovodstvene dokumentacije u skladu sa važećim propisima koju naručilac blagovremeno dostavlja izvršiocu u skladu sa rokovima propisanim zakonom
 • Prezentacija računovodstvene dokumentacije revizoru i inspekcijskim organima, izvršavanje svih njihovih naloga
 • Praćenje svih zakonskih propisa vezanih za računovodstvo, knjigovodstvo, poreze, kao i obaviještavanje naručioca usluge o promjenama i primjeni istih u okviru djelatnosti naručioca
 • Izrada periodičnih finansijskih izvještaja (na zahtjev banke, po zahtjevu poreskih organa i dr.)
 • Računovodstveni i drugi izvještaji po unaprijed utvrđenim šemama
 • Statistički izvještaji
 • Sastavljanje i podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica
 • Evidencija službenih putovanja, dokaza o izvršenim putovanjima, obračunavanje i isplata dnevnica i putnih troškova, u skladu sa zakonskim propisima
 • Priprema prijava i odjava zaposlenih kod Zavoda za zapošljavanje
 • Podnošenje prijava i odjava zaposlenih kod Zavoda za zapošljavanje
 • Priprema prijava i odjava zaposlenih kod fonda PIO
 • Podnošenje prijava i odjava zaposlenih kod fonda PIO
 • Priprema prijava i odjava zaposlenih kod Zavoda za zdravstveno osiguranje
 • Podnošenje prijava i odjava zaposlenih kod Zavoda za zdravstveno osiguranje
 • Registracija privrednih društva (priprema osnivačke dokumentacije, ovjera osnivačke dokumentacije kod suda i notara, registracije pred Privrednim sudom u Podgorici, Zavodom za statistiku, organizovanje izrade pečata, otvaranje poslovnih računa kod banaka)
 • Registracija privrednih društva (registracija kod Poreske uprave za PIB i PDV)
 • Registracija predstavništva stranih pravnih lica (kao dijela stranog društva)
 • Registracija promjene naziva, adrese preduzeća, ovlašćenog lica, kapitala
 • Priprema naloga za elektronsko bankarstvo (plate, zakup, porez)
 • Kontrola i štampa izvoda putem elektronskog bankarstva
 • Plaćanje faktura putem elektronskog bankarstva
 • Popunjavanje putnih naloga
 • Podizanje gotovine po osnovu popunjenih putnih naloga
 • Redovno preuzimanje domaćih izvoda kod banaka
 • Informisanje klijenata o promjenama na žiro računu (telefonom/faksom/mailom)
 • Preuzimanje dokumentacije – angažovanje kurir ekspresa
 • Posjeta klijentima i rad kod klijenata